Phụ kiện tép cảnh là danh mục chứa các thiết bị như đồ chơi cho tép, lồng dưỡng tép, lọc cho hồ tép, thức ăn cho tép và nhiều sản phẩm giúp bạn chăm sóc tép khác

300,000
860,000
80,000
70,000

Phụ kiện tép cảnh

Nam châm chà kính JBL Algen Magnet

150,000390,000
35,000

Phụ kiện tép cảnh

Gía thể trồng cây Napad

20,000