Danh mục chứa các sản phẩm Phân nền nuôi tép cảnh giúp ổn định độ PH của nước và đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho cây thủy sinh trong hồ tép phát triển.